Η απαραίτητη καινοτομία για την Ελλάδα

Από την ύπαρξή μας ως Ελληνισμός, δεν ήμασταν ποτέ της ποσότητας. Δεν είναι ο φυσικός μας χώρος κι όσοι προσπαθούν να προωθήσουν την ιδέα της ποσότητας απλώς δεν σκέφτονται τις διαστάσεις που έχει μία χώρα σαν την Αμερική, την Κίνα ή την Ρωσία. Γι’ αυτό ο Ελληνισμός ήταν πάντα στον τομέα της ποιότητας, όπου η νοημοσύνη είναι απαραίτητη για να λύσει τεχνικά προβλήματα μ’ έναν πρωτοποριακό τρόπο. Βέβαια μερικοί θα πουν ότι μόλις γίνεται αυτό μετά οι άλλοι αντιγράφουν και έχουν τα μεγαλύτερα έσοδα. Πρώτον ξεχνούν ότι είναι η αλήθεια, και κατά συνέπεια το ξέρουμε, δεύτερο η μίμηση είναι η έκφραση του θαυμασμού. Επιπλέον ο Ελληνισμός ήταν πάντα της προσφοράς για την Ανθρωπότητα, άρα τόσο το καλύτερο αν άλλοι τον αντιγράφουν. Η ουσία είναι το θέμα της καινοτομίας στον τομέα της ποιότητας γιατί έτσι και μόνο έτσι δημιουργείται η διαφορά που κάνει τη διαφορά. Για τον Ελληνισμό, η καινοτομία είναι φυσιολογική και όχι σπάνια. Γιατί το σπάνιο δεν είναι σπάνιο για το σπάνιο. Μόνο που όταν μιλούμε για καινοτομία δεν αναφερόμαστε στις ευρεσιτεχνίες και τις λεγόμενες πατέντες. Η καινοτομία δεν είναι επίδειξη και μόνο. Είναι ικανή να προκαλέσει μία αλλαγή φάσης και τα πράγματα και η θεώρησή τους να είναι εντελώς διαφορετικά μετά την ύπαρξή τους. Στην καινοτομία το μόνο που είναι απαραίτητο είναι η νοημοσύνη. Όλα τα άλλα είναι τεχνικά εξαρτήματα. Έτσι όταν βλέπουμε νέους που λένε ότι δεν υπάρχει μέλλον στην πατρίδα μας, είναι απλώς επειδή δεν σκέφτονται, αλλά εξετάζουν τον κόσμο αποκλειστικά μ’ έναν τρόπο κοινωνικό. Ενώ ο μόνος τρόπος για να μην υπάρξει μέλλον, είναι να μην υπάρχει νοημοσύνη. Ακόμα κι αν μελετήσουμε τις επιστημονικές ανακαλύψεις, θα δούμε ότι σχεδόν όλες οφείλονται αποκλειστικά στο θέμα της νοημοσύνης που έχει συνδυάσει τη δυναμική της με τη μνήμη της σκέψης. Ο Ελληνισμός δίχως να το έχουν καταλάβει πολλοί από τους δικούς μας είναι, θέλουμε δεν θέλουμε, μία ζώνη καινοτομίας. Μόνο που αυτή δεν είναι του χώρου αλλά του χρόνου. Έτσι αν το συνειδητοποιήσουμε όλοι τότε η ευρηματικότητα και η πολυμηχανία θα μας φανούν φυσιολογικές στο πλαίσιο αυτό της καινοτομίας. Διότι όταν ένας τόσο μικρός λαός είναι ικανός να προσφέρει διαχρονικά τόσα πολλά στην Ανθρωπότητα δεν μπορεί να μην είναι καινοτόμος.

Νίκος Λυγερός

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευόμενων για το πρόγραμμα ∆ια βίου μάθησης «Σύγχρονες εξελίξεις στις θαλάσσιες κατασκευές»

Τρία εξέχοντα Πανεπιστήµια της χώρας ενώνουν τις δυνάµεις τους για να προετοιµάσουν άµεσα και δυνατά µηχανικούς της χώρας στην αναζήτηση και εκµετάλλευση των υδρογονανθράκων και της αιολικής ενέργειας στο θαλάσσιο χώρο. Είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το Πανεπιστήµιο Πατρών και το Πολυτεχνείο Κρήτης. Από αυτά τα τρία Ιδρύµατα ενεργοποιούνται τα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Γεωλογίας και Νοµικής του Α.Π.Θ., τα Τµήµατα Πολιτικών Μηχανικών και Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών και τα Τµήµατα Μηχανικών Παραγωγής και ∆ιοίκησης και Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Η υλοποίηση αυτής της προσπάθειας θα επιτευχθεί µέσω του εγκεκριµένου διιδρυµατικού Προγράµµατος δια βίου µάθησης «Σύγχρονες Εξελίξεις στις Θαλάσσιες Κατασκευές», το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια της Πράξης ««Πρόγραµµα ∆ια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Το συντονισµό του όλου Προγράµµατος έχει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.

Το Πρόγραµµα έχει διεπιστηµονικό χαρακτήρα και περιλαµβάνει συνολικά τις ακόλουθες 11 θεµατικές ενότητες: 1. Σκοπός, Αποστολή και Χρήσεις Θαλασσίων Κατασκευών, 2. Τεχνική και Νοµική Οριοθέτηση Ζώνης Υλοποίησης Θαλασσίων Κατασκευών, 3. Ανίχνευση, Όρυξη και Παραγωγή Υδρογονανθράκων, 4. Καθορισµός και Ψηφιοποίηση Αιολικού ∆υναµικού, Περιβαλλοντικών Χαρακτηριστικών και Παραµέτρων Χωροθέτησης Ανεµογεννητριών, 5. Απόδοση, Αυτόµατος Έλεγχος και Αλληλεπίδραση Θαλασσίων Ανεµογεννητριών - Ηλεκτρικού ∆ικτύου, 6. Κατηγορίες Θαλασσίων Κατασκευών, 7. Αλληλεπίδραση Περιβάλλοντος και Θαλασσίων Κατασκευών, 8. Σχεδιασµός και Ανάλυση Θαλασσίων Κατασκευών, 9. Κατασκευαστικές Μέθοδοι Θαλασσίων Κατασκευών, 10. Επικινδυνότητα Θαλασσίων Κατασκευών, 11. Αξιολόγηση και Χρηµατοδότηση Επενδύσεων στην Ανάπτυξη Θαλασσίων Κατασκευών. Λόγω του διιδρυµατικού χαρακτήρα του Προγράµµατος, τα µαθήµατα θα διεξάγονται παράλληλα σε 3 τµήµατα, 1 σε κάθε συνεργαζόµενο Ίδρυµα και η υλοποίηση των µαθηµάτων µπορεί να γίνεται δια ζώσης ή µέσω e- learning. Η ολοκλήρωση παρακολούθησης του Προγράµµατος οδηγεί σε λήψη Πιστοποιητικού Συµµετοχής ή Βεβαίωσης Παρακολούθησης.

∆ικαίωµα υποβολής αίτησης συµµετοχής στο Πρόγραµµα έχουν οι κάτοχοι

∆ιπλώµατος Μηχανικού από Α.Ε.Ι. ή από ανώτατη σχολή του εξωτερικού που χορηγεί ισότιµο τίτλο σπουδών µε τα ∆ιπλώµατα Μηχανικών των ελληνικών Α.Ε.Ι. Προτεραιότητα συµµετοχής θα δοθεί: α) σε απόφοιτους ηλικίας άνω των 45 ετών και β) σε αποφοίτους χωρίς µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Επιπλέον κατά την επιλογή των υποψηφίων θα λαµβάνονται υπόψη και κοινωνικά κριτήρια (όπως ανεργία, εισόδηµα, ευπαθείς κοινωνικές οµάδες κ.α.).

Περαιτέρω στην αξιολόγηση των υποψηφίων θα συνυπολογιστούν τα ακόλουθα:

1. Συνολικός βαθµός διπλώµατος
2. Βαθµολογία στα βασικά µαθήµατα του µηχανικού: µηχανική, φυσική, µαθηµατικά,
3. Χρόνια φοίτησης
4. Πτυχίο ECDL ή απόδειξη ισοδύναµης γνώσης πληροφορικής
5. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
6. Συναφής επαγγελµατική εµπειρία
7. ∆ύο συστατικές επιστολές από το επαγγελµατικό περιβάλλον

Η επιλογή των υποψηφίων θα ολοκληρωθεί µε τη συµπλήρωση 12 ατόµων για το τµήµα της Θεσσαλονίκης, 10 ατόµων για το Τµήµα της Πάτρας και 8 για το Τµήµα της Κρήτης. Οι απόφοιτοι θα επιλέγονται στο Πρόγραµµα από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράµµατος, κατόπιν αξιολόγησης του φακέλου της υποψηφιότητάς τους.

Αιτήσεις συµµετοχής θα παραλαµβάνονται έως την 4η Απριλίου του 2014.

Τρόποι υποβολής των Αιτήσεων:

1. µέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. µε θέµα: «Αίτηση συµµετοχής σε Πρόγραµµα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης - ΠΕΓΑ» και επισυνάπτοντας συµπληρωµένο το Έντυπο της Αίτησης Συµµετοχής σε Πρόγραµµα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης (διατίθεται παρακάτω).

2. µέσω ταχυδροµείου ή ιδιοχείρως στην έδρα του Προγράµµατος (Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ, Κτίριο Υδραυλικής, 2ος όροφος, γραφείο 218, ∆ευτέρα, Τρίτη & Πέµπτη 09.30- 13.30) σε φάκελο µε ένδειξη «Αίτηση συµµετοχής σε Πρόγραµµα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης - ΠΕΓΑ» (το Έντυπο της Αίτησης Συµµετοχής σε Πρόγραµµα ∆ια Βίου Εκπαίδευσης διατίθεται παρακάτω).

Ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης του πρώτου κύκλου διδασκαλίας του Προγράµµατος είναι η 5η Μαΐου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόµενοι/ες µπορούν να απευθύνονται στη γραµµατεία του προγράµµατος ΠΕΓΑ τις ηµέρες ∆ευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη και ώρες 9:30 – 13:30 (τηλ.: 2310-995936, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ή µπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα http://pega.auth.gr

 
 

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ.

Δημοφιλή άρθρα

Newsletter

Εγγραφείτε τώρα στο newsletter μας για να μαθαίνετε τα τελευταία νέα

Εισάγετε το email σας:

Οι επισκέπτες μας

Νίκος Λυγερός - Ελληνική καινοτομία.